ประยุกต์ใช้หลักพอเพียงอย่างไรในครอบครัว

ตัวอย่างการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิต ตัวอย่างการนำหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้นะครับ อยู่แบบพอเพียงจากแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชที่ทรงให้แนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยตลอดนานกว่า 30 ปีนะครับที่ใช้จ่ายคือใช้จ่าย 3 ส่วนและเก็บออม 1 ส่วน เงินออมสามารถนำไปลงทุน เลยจะเก็บไว้ซื้อหนังอาร์ที่ถูกใจเอาไว้ดูก็ได้ ฉันและครอบครัวได้นำมาปฏิบัติ เพื่อให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้นภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันครอบครัวของฉันอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว